Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

TAGDÍJSZABÁLYZATA

 

A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (a továbbiakban: Szakmaközi Szervezet) Elnöksége – a Szakmaközi Szervezet Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) 30. pontja rendelkezései szerinti jogkörében eljárva, a Szakmaközi Szervezet elnökének és ügyvezető igazgatójának közös javaslatára – az alábbi Tagdíjszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

 

Általános, bevezető rendelkezések

 

 1. A Szakmaközi Szervezetben a tagsági viszony és a pártoló tagsági viszony létrejöttének és fenntartásának egyaránt feltétele a tagdíj folyamatos – az Alapszabályban és a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti – megfizetése. A jelen Szabályzat határozza meg a pártoló tagok tagdíjfizetésének szabályait is, a jelen Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a pártoló tag tagdíjára, a tag tagdíjára vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

 

 1. A tagdíj mértékét és megfizetése módját a jelen Szabályzat határozza meg. A tagdíj-rendszer működtetéséről az ügyvezető igazgató a Titkárság útján gondoskodik.

 

A tagdíj-besorolás: a tagdíj mértéke meghatározásának alapja

 

 1. A tagdíj-besorolási eljárás az az eljárás, amelynek során a tag önbevallás útján tájékoztatja a Szakmaközi Szervezet Titkárságát árbevételéről, amelynek alapján a tag éves – naptári évre vonatkozó – tagdíjának mértékét meg kell állapítani. A tagdíjat – a működés jogi formájától (státusától) függetlenül – a vetőmag-előállításból, illetve vetőmag-forgalmazásból származó éves bruttó árbevétel alapján kell megállapítani.

 

 1. A tagdíj-besorolási eljárásban a tag a tárgyév január hónapjában kitölti a tagdíj-besorolási adatlapot, amelyet a Titkárság küld meg részére postai úton vagy biztosítja elektronikus úton az adatlaphoz való hozzáférést (különösen: e-mail útján). A tagdíj-besorolási adatlap a jelen Szabályzat melléklete.

 

 1. A tag tagsági jogviszonyból eredő lényeges kötelezettsége, hogy a tagdíj-besorolási adatlapot a Titkárság részére – a Titkárság ettől eltérő felhívásának hiányában – 15 napon belül a valóságnak megfelelő adatokkal kitöltve, telefax, e-mail útján vagy postai úton visszajutassa (önbevallás). Ha az önbevallás a tagtól visszaérkezik, úgy kell tekinteni, hogy a tag, illetve képviselője a nyilatkozat-tételre jogosult volt.

 

 1. Ha a tag a jelen Szabályzat 5. pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, tagdíj-besorolása – és ezzel az a tagdíj-kategória, amelybe tartozik – változatlan marad.

 

 1. Az ügyvezető igazgató – azon termékpálya bizottság és szekció bizottság elnökével folytatott előzetes egyeztetést követően, amelynek a tag tagja – jogosult arra, hogy megállapítsa: a tag az önbevallás során a valóságosnál alacsonyabb árbevételt számszerűsített. Ebben az esetben az ügyvezető igazgató írásban értesíti a tagot az általa megállapított tagdíj-alapról és az annak alapján fizetendő éves tagdíj mértékéről. Ha a tag vitatja az ügyvezető igazgató határozatát, a határozat kézhezvételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül a Szakmaközi Szervezet Elnökségéhez fordulhat jogorvoslatért. A Szakmaközi Szervezet Elnöksége a kérdést soron következő ülésén köteles tárgyalni és az ügyben határozatot hozni, amely döntés ellen a Szakmaközi Szervezeten belüli további jogorvoslatnak helye nincs.

 

 1. A tagdíj mértékét évente egyszer kell meghatározni, évközi módosításra egyedi esetben sincs lehetőség, semmilyen indokkal.

 

 1. A tagdíj mértéke független attól, hogy a Szakmaközi Szervezet melyik szervezeti egységében vagy szervében milyen munkát végez, hogyan működik közre a Szakmaközi Szervezet működésében.

 

 1. A tagdíj-besorolás a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tagjai számára hozzáférhető adat, a tagdíj-besorolás alapjául szolgáló tényadatokat a Titkárság nem adhatja ki senkinek, semmilyen indokkal.

 

A tagdíj mértéke

 

 1. A tárgyévi – naptári évre vonatkozó – tagdíj mértékét a tagdíj-besorolás alapján a Titkárság határozza meg, besorolva a tagot az alábbi 5 tagdíj-kategória közül abba, amelybe a tagdíj-besorolás szerint tartozik:

 

1. tagdíj-kategória:

0 – 5.000.000 Ft között

41.000 Ft/ naptári év,

2. tagdíj-kategória:

5.000.001 – 50.000.000 Ft között

83.000 Ft/ naptári év,

3. tagdíj-kategória:

50.000.001 -150.000.000 Ft között

137.000 Ft/naptári év,

4. tagdíj-kategória:

150.000.001-1.000.000.000 Ft között

218.000 Ft/ naptári év,

5. tagdíj-kategória:

1.000.000.000 Ft fölött

476.000 Ft/ naptári év.

 

A pártoló tagokra vonatkozó tagdíj-kategóriák:

 

 1. pártoló tagdíj-kategória: 0 Ft/ naptári év,
 2. pártoló tagdíj-kategória: 61.000 Ft/ naptári év,
 3. párttoló tagdíj-kategória: 242.000 Ft/naptári év.

 

Az 1. pártoló tagdíj-kategóriába azon magánszemélyek, illetve civil szervezetek sorolhatóak be, akiknek (amelyeknek) a Szakmaközi Szervezettel fennálló pártoló tagsági viszonya elsődlegesen a Szakmaközi Szervezet érdeke. E pártoló tagdíj-kategóriába sorolhatóak továbbá azon jogi személyek és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek is, amelyek együttműködési megállapodás vagy együttműködési program keretében jelentős vagyoni vagy egyéb szakmai szolgáltatást nyújtanak a Szakmaközi Szervezetnek.

 

A 2. pártoló tagdíj-kategóriát az 1. pártoló tagdíj-kategóriába nem tartozó magánszemélyekre és civil szervezetekre kell alkalmazni, de a Szakmaközi Szervezet Elnöksége indokolt esetben jogosult arra, hogy bármely szervezetet vagy személyt ebbe a tagdíj-kategóriába soroljon.

 

A 3. pártoló tagdíj-kategória a pártoló tagokra vonatkozó általános pártoló tagdíj-kategória, amit akkor kell alkalmazni, ha az 1. vagy 2. pártoló tagdíj-kategória alkalmazásának feltételei nem állnak fenn.

 

Arról, hogy a pártoló tag melyik pártoló tagdíj-kategóriába tartozik, az Elnökség – az Alapszabály és a jelen Szabályzat rendelkezéseinek alkalmazásával – határoz, azzal egyidejűleg, hogy hozzájárul a pártoló tagsági viszony létrejöttéhez.

 

A pártoló tagok pártoló tagdíj-kategóriába sorolását az Elnökség évente egyszer, első ülésén felülvizsgálja.

 

 1. Azok a tagok, akik (amelyek) a naptári év közben létesítenek tagsági jogviszonyt a Szakmaközi Szervezettel (a továbbiakban: új tag), a teljes naptári évre vonatkozó tagdíjat kötelesek megfizetni. Az új tag egy összegben fizeti meg azt a tagdíjat, amely belépése tárgyévére esedékes. Az új tag a teljes naptári évre járó tagdíjat köteles megfizetni.

 

 1. Az Elnökség minden naptári év szeptember 30. napjáig felülvizsgálja a tagdíjrendszer működését, a tagdíjfizetés gyakorlatát, különös tekintettel arra, hogy a Szakmaközi Szervezethez az évi előírt tagdíj-mértékhez képest ténylegesen milyen összegben folytak be a tagdíjak. A tapasztalatokból kiindulva a vizsgálat eredményeként dönt arról az Elnökség, hogy szükséges-e módosítani a Tagdíjszabályzaton, különös tekintettel a tagdíj-besorolás rendszerére, illetve a tagdíjak mértékére. A módosítás a következő naptári évre, mint tárgyévre vonatkozóan léptethető hatályba. Ha az Elnökség a jelen Szabályzatot módosítja, a változásokról a Titkárság a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig a Szakmaközi Szervezetben alkalmazott szokásos módon értesíti a tagokat.

 

A tagdíjfizetés módja

 

 1. A Szakmaközi Szervezet – a tagdíjfizetési gyakoriság szabályainak alkalmazásával, a hatályos jogszabályok szerinti adattartalommal – a tag nevére számlát állít ki, tagra vonatkozó tagdíj-kategória mértékének megfelelően.

 

 1. A tag a tagdíjat banki átutalással, vagy a pénztárba történő készpénz-befizetés útján fizeti meg a Szakmaközi Szervezetnek. Átutalás esetén a fizetésre minimálisan 15 napos fizetési határidőt kell biztosítani, amely határidőt a számla kiállításától kell számítani.

 

 1. A Szakmaközi Szervezet bankszámlaszáma: Erste Bank Hungary Zrt., 11613008-01321600-13000001. A bankszámlaszámot a kiállított számla tartalmazza. Ha a tag a tagdíját a Szakmaközi Szervezet pénztárába fizeti be, részére „Bevételi Pénztárbizonylat” okiratot kell kiállítani, amelyben fel kell tüntetni a ténylegesen befizetett tagdíjat, illetve tagdíj-részletet.

 

Tagdíjfizetés gyakorisága

 

 1. A Szakmaközi Szervezet tagja az esedékes, tárgyévi tagdíjat a vonatkozó számla tartalma szerint, évente, egy összegben fizeti meg.

 

 1. A pártoló tag a tagdíjat az éves pároló tagdíj-felülvizsgálatot illetve pártoló tagdíj-besorolás felülvizsgálatát követően, minden év május 31. napjáig, egy összegben fizeti meg a Szakmaközi Szervezetnek.

 

A késedelmes tagdíj-fizetés következményei, a késedelmi kamat

 

 1. Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik, addig, amíg bármilyen összegű tagdíjtartozása áll fenn, a Szakmaközi Szervezet testületi szervébe tagnak nem választható, tisztségviselőnek, illetve vezető tisztségviselőnek nem jelölhető és nem választható.

 

 1. A tag késedelmes tagdíj-fizetés esetén a napi kamatszámítás szabályai szerint számított késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat tagdíj-tartozásnak minősül, a késedelmi kamatot a következő évi tagdíjjal együttesen kell a tag felé érvényesíteni.

 

 1. A tagdíj késedelmes fizetése esetén késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kell felszámítani.

 

Tagdíj-fizetés csődeljárás vagy felszámolási eljárás esetén

 1. Ha a taggal szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, az eljárás megindítását követően a tag mentesül tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítése alól. A mentesítés az eljárás megindításának évében (tárgyév) az évből még hátra lévő időszakra és az azt követő teljes naptári évre illeti meg a tagot abban az esetben, ha a tárgyévet követő évben a mentesülésre okot adó eljárás még folyik. A mentesülés alapján már megfizetett tagdíj vagy annak részlete nem jár vissza. Abban az időszakban, amelyre a tag a tagdíjfizetési kötelezettségei alól mentesült, úgy kell tekinteni, hogy tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.

 

 1. Ha az eljárás a tárgyévet követő naptári évben nem fejeződik be, a következő naptári évre a Szakmaközi Szervezet Elnöksége egyedi határozatával további – az Elnökség által meghatározott feltétellel időszakra vagy határnapig – mentesítheti a tagot a tagdíjfizetési kötelezettsége alól.

 

Tagság felfüggesztése, kizárás

 

 1. A tag a tagdíját a kiküldött számla alapján, annak tartalma szerint, a számlán előírt határidőben tartozik megfizetni. Ha a számla kiegyenlítésére – egyszeri, ismételt, írásbeli felszólítás ellenére – 90 napon belül nem kerül sor, az Elnökség a tag tagsági viszonyát köteles felfüggeszteni. A felfüggesztett tag tagságát igazoló „Tanúsítvány” a felfüggesztéssel érvényét veszti, és a tag a továbbiakban a vetőmag jogszabályok szerinti jogait nem gyakorolhatja és nem gyakorolhatja a Szakmaközi Szervezet tagsági viszonyából eredő jogait sem.

 

 1. Az Elnökség – mérlegelést követően tett – előterjesztésére a Küldöttgyűlés a felfüggesztett tagot a Szakmaközi Szervezetből kizárhatja. Kizárás esetén az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Záró rendelkezések

 

 1. A jelen Szabályzatban foglaltak alkalmazásáért és a Titkárságnak a Szabályzat alapján folytatott eljárásáért az ügyvezető igazgató felel.

 

 1. A jelen Szabályzatot a Szakmaközi Szervezet Elnöksége 2013. szeptember 24. napján tartott ülésén alkotta meg, 2023. december 5. napján megtartott ülésén – 2024. január 1-jei hatállyal – módosította és egységes szerkezetben elfogadta. A módosított Szabályzatot a módosításkor tagsági viszonnyal rendelkező tagok esetében először a 2024. évre mint tárgyévre vonatkozóan kell alkalmazni.

 

 

Budapest, 2023. december 5.

 

Takács Géza
elnök

 

Polgár Gábor
ügyvezető igazgató